HÔ TRỢ DOANH NGHIỆP


chương trình ưu đãi dịch vụ báo cáo tài chính
Bản chất của phân tích Báo cáo tài chính là xác định những nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả và hiệu quả kinh doanh của các tổ chức hoạt động. Bởi vậy mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị là không ngừng nâng cao kết quả và hiệu quả kinh doanh bằng mọi công cụ hữu hiệu. Do đó, Ý nghĩa của phân tích Báo cáo tài chính trong nền kinh tế thị trường được xem là một công cụ không thê thiêu được đôi với các nhà quản trị khác nhau trong tổng thể nền kinh tế. Ý nghĩa của phân tích Báo cáo tài chính trong nền kinh tế thị trường

 Ý nghĩa của phân tích Báo cáo tài chính trong nền kinh tế thị trường

Phân tích Báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp, của một ngành, thậm chí của toàn xã hội cho biết doanh nghiệp, ngành và xã hội sử dụng nguồn lực tài chính như thế nào, các yếu tô" sản xuất ra sao để từ đó có những biện pháp sử dụng tốt hơn các nguồn lực tài chính và yếu tô" sản xuất nhằm đạt kêt quả và hiệu quả kinh tê" cao hơn. Vì vậy, phân tích Báo cáo tài chính phải được xem là một yêu cầu thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng đôi với mỗi cơ sở sản xuất, mỗi ngành, mỗi địa phương và toàn xã hội.
Phân tích Báo cáo tài chính là một trong những nội dung cơ bản của phân tích kinh doanh. Trong quá trình phân tích, các chuyên gia phân tích không chỉ đơn thuần đánh giá tình hình tài chính của các doanh nghiệp qua các chỉ tiêu mà còn phải đi sâu vào tìm hiểu bản chất và đánh giá thực chất biến động của các chỉ tiêu tài chính như thê" nào. Từ đó đưa ra các biện pháp ảnh hưởng tích cực đến các chỉ tiêu tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và phù hợp với xu thê" biến đổi của các quy luật khách quan trong nền kinh tê" thị trường.
Bức tranh toàn cảnh sau khi phân tích báo cáo tài chính là điều mà mỗi nhà quản trị thấy được trình độ tổ chức sử dụng các yếu tô" sản xuất, các nguồn lực tài chính trong hiện tại để đưa ra quyết định cho tương lai của các doanh nghiệp. Xu thế phát triến của từng ngành nghề, tính cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường. Do đó, phân tích báo cáo tài chính có vai trò và ý nghĩa đối với mọi đôì tượng quan tâm tới tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. 
 
Có thể ban quan tâm:  Dịch vụ báo cáo tài chính - Phí chỉ từ 300.000đ
 
Thông tin phân tích Báo cáo tài chính giúp cho nhà quản trị nhận thức và cải tạo tình hình tài chính của các doanh nghiệp một cách tự giác, có ý thức phù hợp vối điều kiện cụ thể và yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan nhằm đem lại kết quả và hiệu quả kinh doanh tôi ưu. Phân tích báo cáo tài chính thường thông qua hệ thông các phương pháp dùng để đánh giá hệ thông chỉ tiêu tài chính đã xây dựng. Trên cơ sở các thông tin thu được từ việc phân tích là căn cứ để đưa ra các quyết định quản lý trong tương lai. Có nhiều đôi tượng quan tâm và sử dụng thông tin từ hệ thông chỉ tiêu phân tích tài chính theo những mục tiêu khác nhau. Do vậy nhu cầu về thông tin phân tích báo cáo tài chính cũng rất phong phú và đa dạng, đòi hỏi phải sử dụng các công cụ khác nhau dựa theo môi trường và điều kiện cụ thể để đạt được các lợi ích tối đa. Các đôì tượng sau thường sử dụng các thông tin từ phân tích báo cáo tài chính:
- Các nhà đầu tư, cổ đông.
- Các tổ chức tín dụng, ngân hàng, công ty tài chính.
- Các cơ quan chức năng của Nhà nước.
- Công ty kiểm toán.
- Cán bộ công nhân viên, các chuyên gia phân tích.
- Chủ doanh nghiệp...
Thứ nhất, phân tích Báo cáo tài chính đối vói các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư của doanh nghiệp bao gồm nhiều đối tượng: Các cổ đông mua cổ phiếu, các công ty góp vốn liên doanh...Các nha đau tư họ quan tâm trUc tỉep đen giá tri của doanh nghỉêp khả năng sinh lòi của vôn, cách thức phân chia lợi nhuận. Do vậy các câu hỏi thường đặt ra cho các nhà đầu tư: Tỷ suất lợi nhuận của vốn cổ phần là bao nhiêu ? Thu nhập của một cổ phiếu là bao nhiêu ? Cổ tức của một cổ phiếu là bao nhiêu ? Tỷ suất lợi nhuận của vốn đầu tư là bao nhiêu ? Tỷ lệ rủi ro trong đầu tư là bao nhiêu ? Khả năng thanh toán như thế nào ? Muôn trả lòi cho các câu hỏi đó các nhà đầu tư phải dựa vào các trung tâm thông tin tài chính, chuyên gia phân tích để thu nhận thông tin. Thông tin phân tích báo cáo tài chính sẽ trả lời các câu hỏi trên của các nhà đầu tư. Đồng thòi thông tin phân tích cũng giúp cho các nhà đầu tư dự đoán giá doanh nghiệp, dự đoán giá trị cổ phiếu, dự đoán khả năng sinh lòi của vốn, hạn chế các rủi ro có thể xảy ra.
 
Thứ hai, phân tích Báo cáo tài chính đối với những người cho vay, các tổ chức tín dụng.Trong các doanh nghiệp kinh doanh thường sử dụng vốn vay thích hợp để góp phần tăng trưởng vôn chủ sở hữu. Do vậy vốn vay thường chiếm tỷ trọng tương đối cao để đáp ứng các nhu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi cho vay các ngân hàng, công ty tài chính phải đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn, dài hạn, khả năng sinh lời của vốn. Đồng thời dự đoán triển vọng của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh đối vối khoản vay ngắn hạn, dài hạn. Thông tin từ việc phân tích báo cáo tài chính sẽ đưa ra các quyết định cho vay phù hợp cho từng đối tượng cụ thể. Đồng thòi hạn chế rủi ro thấp nhất cho các chủ cho vay.
 
Thứ ba, phân tích Báo cáo tài chính đối vối các công ty kiểm toán. Trong nền kinh tế thị trưòng xuất hiện nhiều loại hình kiểm toán như kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nưốc, kiểm toán nội bộ. Các loại kiểm toán đều dựa trên các thông tin phân tích báo cáo tài chính để xác minh tính khách quan về tình hình tài chính của một tổ chức hoạt động. Các chỉ tiêu tài chính còn giúp cho các chuyên gia kiểm toán dự đoán xu hướng tài chính sẽ xảy ra để nâng cao độ tin cậy của các quyết định.
 
Thứ tư, phân tích Báo cáo tài chính đối vối cán bộ công nhân viên. Đối với cán bộ, công nhân viên, là những ngưòi có nguồn thu nhập gắn với lợi ích của doanh nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính giúp họ hiểu được tính ổn định và định hướng công việc trong hiện tại và tương lai đôi với doanh nghiệp. Qua đó xây dựng niềm tin của cán bộ công nhân viên đối với từng quyết định kinh doanh của chủ thể quản lý.
 
Thứ năm, thông tin phân tích Báo cáo tài chính đốì với chủ thể doanh nghiệp. Nhà quản trị là những người trực tiếp quản lý doanh nghiệp, cần phải hiểu rõ tình hình tài chính cũng như các hoạt động khác của doanh nghiệp như thế nào. Do vậy thông tin cần đáp ứng những mục tiêu sau:
+ Đánh giá khả năng tài chính, hiệu quả hoạt động trong từng giai đoạn, từng bộ phận, khả năng sinh lòi, khả năng tích lũy lợi nhuận doanh nghiệp.
+ Hướng các quyết định của Ban giám đốc theo chiều hướng phù hợp với thực tế của doanh nghiệp, như quyết định về đấu thấu, huy động vốn, phân phôi lợi nhuận.
+ Là cơ sở cho các dự đoán tài chính, kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch huy động và đầu tư vốn. Phân tích báo cáo tài chính làm nổi bật các dự đoán tài chính, mà dự đoán tài chính là nền tảng của hoạt động quản lý, nó làm sáng tỏ không chỉ chính sách tài chính mà cả các chính sách chung của doanh nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính còn là cơ sở đưa ra các quyết định dài hạn góp phần củng cố uy tín, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong nền kinh tế cạnh tranh và phát triển.
Phân tích báo cáo tài chính còn là cơ sở kiểm tra, kiểm soát cac hoạt động tài chính và hoạt đông quản lý của moi cấp quản trị. Thông qua việc phân tích báo cáo tài chính cũng góp phần hoàn thiện cơ chê tài chính thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp phát triển bền vững.
Từ những ý nghĩa trên, ta thấy phân tích báo cáo tài chính có vai trò rất quan trọng đối với mọi nhà quản trị trong nền kinh tế thị trường có quan hệ mật thiết với nhau. Đó là công cụ hữu ích được dùng để xác định giá trị kinh tế, đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu tài chính của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó phát hiện ra các nguyên nhân khách quan, chủ quan giúp cho từng nhà quản trị lựa chọn và đưa ra các quyết định phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm. Do vậy, phân tích báo cáo tài chính là công cụ đắc lực cho các nhà quản trị kinh doanh đạt kết quả và hiệu quả cao nhất.
 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0972.868.960