HÔ TRỢ DOANH NGHIỆP


chương trình ưu đãi dịch vụ báo cáo tài chính
Mẫu D04h-TS biên bản rà soát lao động chênh lệch thuế năm 2020 Ban hành kèm theo QĐ số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam

Mẫu D04h-TS biên bản rà soát lao động chênh lệch thuế 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                             BIÊN BẢN


Làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật An toàn, Vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Hôm nay, ngày ......../....../2020, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội ..................., số 15 phố Cầu Đơ, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội tiến hành làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động cụ thể như sau:

I. Thành phần

1. Đại diện Bảo hiểm xã hội  ...................:

- Ông: ........... - Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý thu;

- Ông: ........... - Chức vụ: Chuyên viên;

- Bà: ............. - Chức vụ: Chuyên viên phòng Truyển thông và Phát triển đối tượng.

2. Đại diện Công ty ...................

- Ông: ……… - Chức vụ: Tổng Giám đốc;

- Bà: ……….. - Chức vụ: Trưởng bộ phận Hành chính – Nhân sự;

- Bà: ……………..  - Chức vụ: Nhân viên.

 

II. Nội dung

1. Tình hình đơn vị

1.1. Tình hình chung:

Công ty ................... hoạt động trong lĩnh vực ………………….

Địa chỉ trụ sở: ……………

Số điện thoại: …………….

Mã số thuế: …………….

1.2. Tổng số lao động của đơn vị: 776 người

Trong đó:

a) Số lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị: 776 người (trong đó lao động đang nghỉ thai sản, nghỉ ốm: 05 người)

b) Số lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hoặc đang đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở đơn vị khác: 0 người.

c) Số lao động có hợp đồng cộng tác viên, học nghề: 0 người.

1.3. Tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Tính đến hết tháng ........../2020, đơn vị đã nộp đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN.

1.4. Về giao dịch hồ sơ điện tử:

Đơn vị đã tham gia giao dịch hồ sơ điện tử.

1.5. Tình hình rà soát lao động chênh lệch giữa quyết toán thuế và đang tham gia BHXH năm 2018, 2019 (có danh sách chi tiết kết quả từng lao động kèm theo):

STT

Chỉ tiêu

Số lao động 2018

Số lao động 2019

Ghi chú

A

Tổng số LĐ quyết toán thuế chênh lệch với lao động đang tham gia BHXH theo báo cáo xuất trên TST

76

20

 

B

Tổng số lao động chênh lệch giữa quyết toán thuế và đang tham gia BHXH (thực tế rà soát)

76

20

 

 

Trong đó:

 

 

 

I

Thuộc đối tượng đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

41

6

 

1

Lao động đã báo tăng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (hoặc đang tham gia, đang nghỉ TS, hoặc đã nghỉ việc trong năm 2019

41

6

 

2

Lao động còn phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

 

 

 

 

Lao động chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTLNĐ, BNN

 

 

 

 

Lao động có từ 2 hợp đồng lao động trở lên (Tham gia BHTNLĐ, BNN)

 

 

 

 

Lao động người nước ngoài (Tham gia BHYT)

 

 

 

 

Khác

 

 

 

II

Không Thuộc đối tượng đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

35

14

 

 

Cộng tác viên

 

 

 

 

Lao động thử việc dưới 3 tháng

 

 

 

 

Hợp đồng khoán việc theo giờ

 

 

 

 

Lao động nghỉ hưu

 

 

 

 

Lao động người nước ngoài di chuyển nội bộ (không ký HĐLĐ tại Việt Nam)

7

7

Chuyên gia

 

Lao động không thuộc đơn vị quản lý

4

 

 

 

Khác

24

7

Hợp đồng đào tạo nghề

 

Ghi chú

 

 

 

 

2. Ý kiến của cơ quan Bảo hiểm xã hội:

Từ tháng 7/2020, đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN theo quy định tại Điều 86, Luật BHXH năm 2014; Khoản 1, Điều 15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 và Khoản 1, Khoản 2, Điều 44 Luật Việc làm năm 2013, Điều 44 Luật An toàn Vệ sinh lao động. Hàng tháng thực hiện báo tăng giảm lao động kịp thời đúng quy định.

3. Ý kiến của đơn vị

Đơn vị nhất trí với nội dung biên bản.

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau được thông qua các bên đều nhất trí, Bảo hiểm xã hội ……….. giữ 02 bản, đơn vị  giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

ĐẠI DIỆN BHXH ..........

Tải: Mẫu D04h-TS biên bản rà soát lao động chênh lệch thuế năm 2020 Ban hành kèm theo QĐ số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/grouptailieuketoan/


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: 

Dịch vụ bảo hiểm xã hội  - mới nhất giá rẻ

⇒ Dịch vụ kế toán thuế - giá chỉ từ 300,000đ

⇒ Tải Mẫu D02-LT danh sách tham gia BHXH mới nhất

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0972.868.960