HÔ TRỢ DOANH NGHIỆP


chương trình ưu đãi dịch vụ báo cáo tài chính

Mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng năm 2020 áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp hiện nay

Mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng năm 2020

CÔNG TY …….

…..***…..

Số: ……./QĐ-NA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***.....

Hà Nội,  ngày ......... tháng ...... năm 20....

 

QUYẾT ĐỊNH

 

V/v: Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng. /.

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY TNHH HOÀNG LUẬT

 

 • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ………..
 •  Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ………..
 • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
 • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ./.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông: .....................             Sinh ngày:...............

Số CMTND: ..........

Nơi cấp: ................

Ngày cấp: ...........

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng …………….

Điều 2: Ông ....................... có các nghĩa vụ:

 • Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;
 • Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
 • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
 • Ông .................được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông ...................và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3

- Lưu VP

Xem thêm bài: Mẫu bổ nhiệm giám đốc 2020

T/m HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                           CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0972.868.960