HÔ TRỢ DOANH NGHIỆP


chương trình ưu đãi dịch vụ báo cáo tài chính

Công văn 3276/TCT-DNNCN xác định tình trạng cư trú của cá nhân khi tính thuế thu nhập cá nhân ngày 11/08/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội

Công văn 3276/TCT-DNNCN xác định tình trạng cư trú của cá nhân 

Tổng cục Thuế có công văn số 3276/TCT-DNNCN ngày 11/08/2020 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về việc xác định tình trạng cư trú của cá nhân.

Theo đó, trường hợp trong năm 2019 Ông Nguyễn Hoàng Sơn có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày, có mặt tại Nhật Bản trên 183 ngày và được cơ quan thuế Nhật Bản cấp giấy chứng nhận cư trú thì cá nhân là đối tượng không cư trú tại Việt Nam. Ông Nguyễn Hoàng Sơn có trách nhiệm kê khai thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân phát sinh tại Việt Nam trong năm 2019 theo thuế suất toàn phần.

Nội dung chi tiết Công văn 3276/TCT-DNNCN

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3276/TCT-DNNCN
V/v: xác định tình trạng cư trú của cá nhân

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 28277/CT-TTHT ngày 28/4/2020 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc về việc xác định tình trạng cư trú của cá nhân. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Điều 4 Hiệp định giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp trong năm 2019 Ông Nguyễn Hoàng Sơn có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày, có mặt tại Nhật Bản trên 183 ngày và được cơ quan thuế Nhật Bản cấp giấy chứng nhận cư trú thì Ông Nguyễn Hoàng Sơn là đối tượng không cư trú tại Việt Nam. Ông Nguyễn Hoàng Sơn có trách nhiệm kê khai thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân phát sinh tại Việt Nam trong năm 2019 theo thuế suất toàn phần.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, HTQT (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

Để hiểu rõ hơn về cá nhân cứ trú và không cư trú xem thêm tại: Cách tính thuế thu nhập cá nhân


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dịch vụ kế toán trọn gói - Phí dịch vụ chỉ từ 300,000đ

⇒ Dịch vụ báo cáo tài chính - Nhận làm trọn gói in sổ và quyết toán

⇒ Dịch vụ quyết toán thuế - Trọn gói giá rẻ nhất hiện nay

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0972.868.960