HÔ TRỢ DOANH NGHIỆP


chương trình ưu đãi dịch vụ báo cáo tài chính

Chiến lược kinh doanh là gì? Chiến lược kinh doanh là quá trình ph ối hợp và s ử dụng hợp lý các nguồn lực trong những thị trường xác định, nhằm khai thác cơ hội kinh doanh

Chiến lược kinh doanh là gì ?

Alfred Chander: Chiến lược là việc xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của doanh nghiệp và thực hiện các chương trình hành động cùng với việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu.

BCG: Chiến lược là việc phân bổ các nguồn lực sẵn có với mục đích thay đổi thế cân bằng cạnh tranh và chuyển lợi thế cạnh tranh về phía doanh nghiệp

Chiến lược kinh doanh là quá trình ph ối hợp và s ử dụng hợp lý các nguồn lực trong những thị trường xác định, nhằm khai thác cơ hội kinh doanh, tạo ra lợi th ế cạnh tranh để t ạo ra s ự phát triển b ền v ững và ổn định cho doanh nghiệp.

Nguồn lực: Bao gồm hữu hình và vô hình

 Thị trường: Xác định và đặc thù. Không thể có chiến lược chung mà phải luôn gắn với thị trường cụ thể. Thời cơ: những y ếu tố mang đến thành công cho doanh nghiệp.  L ợi thế cạnh tranh: sức mạnh vượt trội và b ền vững trước thủ

chiến lược kinh doanh là gì

Plan (hoạch định): Ph ải có k ế ho ạch, có tính toán và lộ trình th ực hi ện.  

Ploy (Mưu lược): Phải biết m ưu lược điều chỉnh linh hoạt nhưng vẫn gi ữ m ục tiêu cu ối cùng.  

Pattern (Mô thức): Mô hình mà ta xây d ựng ph ải d ựa trên m ột m ẫu nào đó nhưng phải thay đổi cho phù hợp.  

Perspective (Tri ển v ọng): Phải th ấy được tri ển v ọng tương lai.  

Position (Vị trí): Tri ển vọng được đo bằng chính vị trí của doanh nghi ệp. Một chiến lược khi được tri ển khai thực hiện m ột thời gian thì sẽ phải đạt được vị trí nhất định.

Bài viết liên quan: Dịch vụ báo cáo tài chính - cho mọi doanh nghiệp

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0972.868.960