Tiền lương tháng 13 có tính chi phí được trừ

Quy định Tiền lương tháng 13 có tính chi phí được trừ
 
1/ Theo Luật lao động
Tại điều 103 Bộ luật Lao động 10/2012/QH13 năm 2012
“Điều 103. Tiền thưởng
1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.”
2/ Theo chính sách thuế
Tiền lương tháng 13 được xem như một khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, vì vậy theo Thông tư 78 năm 2014 quy định về các khoản chi phí không được trừ của doanh nghiệp có nêu như sau
b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111 năm 2013 của Bộ Tài Chính quy định Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN gồm:
“Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.”
Kết luận
a/Tiền lương tháng 13 được xem như một khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động và sẽ được tính như một khoản chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau, nếu khoản thưởng đó được ghi ở một trong những văn bản sau của doanh nghiệp:
1/ Khoản thưởng lương tháng 13 được quy định tại một trong các văn bản của công ty như
– Hợp đồng lao động
– Thoả ước lao động tập thể
– Quy chế tài chính
– Quy chế thưởng
2/Tiền lương tháng 13 phải được dưa trện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Đông thời, tiền lương tháng 13 không được làm ảnh hưởng nhiều tới lợi nhuận của doanh nghiệp
3/Tiền lương tháng 13 phải chịu thuế TNCN.
– Khi trích lương tháng 13, doanh nghiệp được trích vào chi phí của năm báo cáo.
– Khi chi trả lương tháng 13, tuỳ vào thời điểm chi trả để tính thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động vào năm báo cáo hay năm sau.
Ví dụ :
Trích lương tháng 13 của năm 2014:
Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN của năm 2014
Nếu doanh nghiệp chi cho người lao động vào năm 2014 thì tiền lương tháng 13 được tính gộp vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động năm 2014
Nếu doanh nghiệp chi cho người lao động vào năm 2015 thì tiền lương tháng 13 được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động năm 2015
 
Hạch toán Tiền lương tháng 13
 
Khi trích thưởng :
Nợ TK 642/ Có TK 334, 338
Khi trả thưởng, khấu trừ thuế TNCN :
Nợ TK 334, 338, / Có TK 111,112, 3335
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn