dịch vụ kế toán giá rẻThủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu  và hướng dẫn các bước để làm hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế trực thuộc quản lý

Năm 2020 là bước ngoặt mà các doanh nghiệp sẽ phải chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, thì đối với các doanh nghiệp mới thành lập đã triển khai gần như 100% là sử dụng hóa đơn điện tử nhưng khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại các nhà mạng nhiều doanh nghiệp không biết cách làm thủ tục phát hành hóa đơn điện tử lần đầu như thế nào ? Dưới đây Kế Toán Minh Việt sẽ hướng dẫn đầy đủ các bước làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu để các bạn xem và làm theo nhé

Hướng dẫn cách làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu

Bước 1:  Chuẩn bị hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử

+ Ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 1 phụ lục của thông tư 32/2011/TT-BTC

Đơn vị chủ quản:…………......

Tên tổ chức…………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

………, ngày……… tháng……… năm………

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ………(CÔNG TY, ĐƠN VỊ)

Về việc áp dụng hóa đơn điện tử

-----------------

 

GIÁM ĐỐC …

Căn cứ Thông tư số     /2011/TT-BTC ngày     /2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số …

….

Xét đề nghị của …

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong đơn vị từ ngày ......../....../20.....trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:

- Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.

- Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;

          Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn (liệt kê chi tiết)

Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

Điều 4. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/20….Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục, Chi cục…);

- Như Điều 4 (để thực hiện);

- Lãnh đạo đơn vị;

- Lưu.

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

 

 

+ Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

1. Tên tổ chức khởi tạo hoá đơn (Công ty A):..................................................................

2. Mã số thuế:.............................................................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................................................................

4. Điện thoại:..............................................................................................................................................................

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại

hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

 
 

 

Hóa đơn GTGT

 

AA/11T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:..............................................................................................................

7. Ghi rõ “Đăng ký sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị” trong trường hợp tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị.

 

........., ngày.........tháng.........năm.........                                                                                                                                              NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

+ Tạo hóa đơn điện tử mẫu (Đăng ký trên trang hóa đơn điện tử của nhà cung cấp họ sẽ hướng dẫn và gửi mẫu cho bạn):

->Theo đúng định dạng gửi cho người mua

-> Có chữ ký số

Bạn cần làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm HTKK các bạn tải tại: Phần mềm HTKK 4.2.3

Sau đó điền các thông tin trên mục của phần mềm HTKK

thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu

Sau đó là các bạn điền đầy đủ các thông tin dựa trên định dạng của mẫu hóa đơn điên tử đã tạo sẵn

thủ tục phát hành hóa đơn điện tử lần đầu

Bước 2:  Gửi các hồ sơ để làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử đã chuẩn bị tại Buớc 1 tới cơ quan thuế

Bạn cần cấm USB token vào máy tính, máy tính cần kết nối mạng, bạn truy cập vào IE sau đó

- Truy cập vào website: thuedientu.gdt.gov.vn

- Gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử file “XML” đã tạo từ phần mềm HTKK và gửi kèm theo QĐ, hóa đơn mẫu đã tạo

+ Gửi trực tiếp bằng bản giấy hoặc Gửi qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thuộc quận huyện trực tiếp quản lý

+ Hồ sơ thông báo phát hành được gửi tới cơ quan thuế thuộc quận huyện trực tiếp quản lý doanh nghiệp trực tiếp chậm nhất 2 ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Lưu ý khi làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử:

- Cơ quan thuế cập nhật kịp thời thông báo phát hành hóa đơn điện tử vào ứng dụng QLAC và truyền tải lên trang thông tin của TCT tracuuhoadon.gdt.gov.vn

- Trường hợp khi nhận được thông báo phát hành hóa đơn điện tử do NNT gửi đến, CQT phát hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử không đảm bảo nội dung theo quy định thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được TB CQT phải TB cho NNT biết để thực hiện điều chỉnh.

Trên là bài viết hướng dẫn làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng 

Chúc các bạn thành công ! 

BTV: Phạm Giang


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

⇒ Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020

   (Tổng hợp về lịch nộp các loại tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)

⇒ Dịch vụ kê khai thuế làm báo cáo thuế hàng tháng

   (Trọn gói giá rẻ chỉ từ 300.000/tháng)

⇒ Cách nộp tờ khai thuế qua mạng trên trang thuedientu

   (Hướng dẫn các bước nộp tờ khai thuế, thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng)

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào