dịch vụ kế toán giá rẻTài sản cố định mang đi thế chấp có được trích khấu hao không và cách hạch toán TSCĐ đem đi thế chấp vay ngân hàng

Khi doanh nghiệp mang tài sản cố định đi thế chấp có được khấu hao không là nhiều câu hỏi của chủ doanh nghiệp và các bạn đang làm kế toán thì trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn kỹ về trường hợp cầm tài sản cố định mang đi thế chấp

Tài sản cố định mang đi thế chấp có được trích khấu hao không

Chia ra 2 trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp đem tài sản cố định đi thế chấp

Tài sản cố định mang đi thế chấp thì phải ghi giảm tài sản cố định và không được tiếp tục trích khấu hao đối với tài sản đó. Doanh nghiệp cần phải ghi nhận tài sản đem đi cầm cố thế chấp theo nguyên tắc sau:

– Các khoản tiền, tài sản đem cầm cố, thế chấp ký quỹ, ký cược phải được theo dõi chặt chẽ và kịp thời thu hồi khi hết thời hạn cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.

– Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết các khoản cầm cố, thế chấp ký cược, ký quỹ theo từng loại, từng đối tượng, kỳ hạn, nguyên tệ. Khi lập Báo cáo tài chính, những khoản có kỳ hạn còn lại dưới 12 tháng được phân loại là tài sản ngắn hạn; Những khoản có kỳ hạn còn lại từ 12 tháng trở lên được phân loại là tài sản dài hạn.

– Đối với tài sản đưa đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược được phản ánh theo giá đã ghi sổ kế toán của doanh nghiệp.

Cách hạch toán:

+ Khi đem tài sản đem đi cầm cố thế chấp

Nợ TK 244 – Giá trị còn lại

Nợ TK 214 – Giá trị hao mòn

Có các TK 211, 213 – Nguyên giá tài sản

+ Nhận lại tài sản cố định cầm cố, thế chấp:

Nợ các TK 211, 213 – Nguyên giá khi đưa đi cầm cố.

Có TK 244 – Giá trị còn lại.

Có TK 214 – Giá trị hao mòn.

Trường hợp 2: Trường hợp doanh nghiệp chỉ đem giấy tờ tài sản cố định đem đi thế chấp

 Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1 quy định về trích khấu hao tài sản cố định

+ Doanh nghiệp đem giấy tờ của tài sản đi thế chấp thì doanh nghiệp vẫn được trích khấu hao tài sản đó do tài sản vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp không phải hạch toán việc đem giấy tờ tài sản đem đi thế chấp trên hệ thống tài khoản mà chỉ theo dõi trên sổ chi tiết về giấy tờ của tài sản đem đi thế chấp.

Ví dụ: 

Doanh nghiệp mang một tài sản cố định có nguyên giá 500.000.000, giá trị hao mòn lũy kế là 50.000.000 đi thế chấp để vay ngắn hạn, ngân hàng đánh giá giá trị tài sản thế chấp là 700.000.000 và cho vay 630.000.000

Hạch toán như sau:

Nợ TK 244 : 450.000.000

Nợ TK 214:    50.000.000

Có TK 211:  500.000.000

Ngân hàng cho vay

Nợ TK 112: 630.000.000

Có TK 341: 630.000.000

Xem thêm: Cách hạch toán góp vốn bằng tài sản cố định


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dịch vụ làm báo cáo tài chính   - Để vay vốn ngân hàng phí chỉ từ 2.00.000đ

⇒ Bảng giá dịch vụ kế toán thuế  - Phí dịch vụ chỉ từ 500,00đ

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn