dịch vụ kế toán giá rẻCÔNG TY …………….

 -----------------

 

 

Số:.......... - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

..........., ngày .......... tháng .......... năm..........

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty

__________________

 

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

 

 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty ....................................................................................... ;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty.................................................................. ;

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà:.........................................................................................................

CMND số:....................................................................................................................................

Nơi cấp:......................................................................... Ngày cấp:...............................................

Địa chỉ thường trú:........................................................................................................................

Giữ chức vụ Giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

 

Điều 2: Ông/Bà ................................................... có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 

                                   T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

                                Chủ tịch HĐQT


Có thể bạn nên đọc:

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn