dịch vụ kế toán giá rẻQuy trình hoàn thuế điện tử mới nhất năm 2019 áp dụng trên cả nước bắt đầu từ 01/05/2017 theo Quyết Định 710/QD-BTC

Bước 1: Lập hồ sơ hoàn thuế điện tử

 

Mẫu số: 01/ĐNHT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày

6/11/2013 của Bộ Tài chính)

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

…………………………….                               Độc lập - Tự do – Hạnh phúc                                                        

Số:...                                                    ..., ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY ĐỀ NGHỊ

 HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

                                                              [01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau: 

                                                                      Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: 

Kính gửi: .......(tên cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả)........

I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả:

[02] Tên người nộp thuế:................................................................................................................................................................

[03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[04] CMND/Hộ chiếu số: ..............Ngày cấp:........./......./...........Nơi cấp:...... ..................... Quốc tịch : ..................................

[05] Địa chỉ :.....................................................................................................................................................................

[06] Quận/huyện: ............................................................... [07] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[08] Điện thoại: ......................................  [09] Fax: ............................................. [10] Email: .......................................

[11] Tên đại lý thuế (nếu có):........................................................................................................................................................

[12] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[13] Địa chỉ :.....................................................................................................................................................................

[14] Quận/huyện: ............................................................... [15] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[16] Điện thoại: ......................................  [17] Fax: ............................................. [18] Email: .......................................

[19] Hợp đồng đại lý thuế số:...................................................ngày ................................................................................

II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):

1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:                                                                   Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

SSố TT

 

Loại thuế

 

Kỳ tính thuế

Số tiền thuế nộp thừa (tính đến thời điểm đề nghị hoàn)

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đã đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT

 

Số tiền đề nghị hoàn

 

Lý do đề nghị hoàn trả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

2. Hình thức đề nghị hoàn trả:

2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN :  

                                                                                                                                                         Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 

STT

Khoản phải nộp NSNN (loại thuế, khoản phạt)

Cơ quan

thu

Thời gian phát sinh khoản phải nộp (Kỳ tính thuế)

Quyết định thu/

Tờ khai hải quan

Nộp vào tài khoản

 

Số

tiền

Cơ quan thuế

Cơ quan Hải quan

Cơ quan khác

Số

Ngày

Thu NSNN

Tạm thu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng theo loại thuế, cơ quan thu, kỳ tính thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

                         

Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ:...........................................................................................................................................

2.2. Hoàn trả trực tiếp :

Số tiền hoàn trả: Bằng số: ......................................................  Bằng chữ:.....................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Hình thức hoàn trả:

           Chuyển khoản: Tài khoản số:........................Tại Ngân hàng (KBNN).......

           Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước .................................................

III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

1 ............................................................................................................................................................................................................

2 ............................................................................................................................................................................................................

            Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:.......................................

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Chứng chỉ hành nghề số:...............................

 

 

 

Ghi chú:

- Kỳ thuế: Trường hợp đề nghị hoàn thuế cho nhiều tháng, năm thì ghi rõ từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm... có liên quan.

- “Lý do đề nghị hoàn trả”: Ghi rõ đề nghị hoàn theo quy định tại Điểm, Khoản, Điều của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- “Quyết định thu/Tờ khai hải quan”: Ghi Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan có nợ thuế chưa nộp NSNN.

- “Nộp vào tài khoản”: Đánh dấu “V” vào cột tài khoản có liên quan.

- KBNN: Kho bạc Nhà nước.

- NSNN: Ngân sách Nhà nước.

- GTGT: Giá trị gia tăng.

 
Lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC) 
Các bạn nhập đầy đủ các thông tin như sau:
-  Mã số thuế;
- Kỳ đề nghị hoàn thuế (từ kỳ... đến kỳ...):
+ Kê khai thuế GTGT theo tháng: chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy.
+ Kê khai thuế GTGT theo quý: chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy.
Lưu ý:
+ Trường hợp các bạn có kỳ đề nghị hoàn thuế từ tháng đến quý thì chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy, trong đó “từ kỳ” là quý có tháng kê khai.
+ Trường hợp các bạn có kỳ đề nghị hoàn thuế từ quý đến tháng thì chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy, trong đó “từ kỳ” là tháng đầu của quý kê khai.
+ Chỉ tiêu “đến kỳ” các bạn khai trùng khớp với kỳ tính thuế mm/yyyy hoặc Qx/yyyy của Tờ khai thuế có chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế tương ứng với Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN.
- Lý do đề nghị hoàn thuế:
+ Trường hợp hoàn xuất khẩu: Chọn mục “Hoàn xuất khẩu”, sau đó, chọn một trong các lý do sau đây:
 
++ Đối với trường hợp xuất khẩu của CSKD trực tiếp sản xuất (nếu doanh thu sản xuất hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng chủ yếu - từ 50% trở lên);
++ Đối với trường hợp xuất khẩu của CSKD thương mại (nếu doanh thu thương mại xuất khẩu chiếm tỷ trọng chủ yếu - từ 50% trở lên);
++ Đối với trường hợp xuất khẩu của CSKD khác (nếu không thuộc một trong hai trường hợp nêu trên).
 
+ Trường hợp hoàn dự án đầu tư: Chọn mục “Hoàn dự án đầu tư”, sau đó, chọn một trong các lý do sau đây:
++ Đối với CSKD mới thành lập từ dự án đầu tư;
++ Đối với CSKD đang hoạt động có dự án đầu tư cùng tỉnh/TP;
++ Đối với CSKD đang hoạt động có dự án đầu tư khác tỉnh/TP;
++ Đối với dự án đầu tư khác.
 
- Số tiền đề nghị hoàn thuế phải nhỏ hơn hoặc bằng số tiền đề nghị hoàn thuế đã khai trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng có kỳ tính thuế trùng với kỳ đề nghị hoàn thuế của Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN, cụ thể:
+ Đối với trường hợp hoàn xuất khẩu: là Chỉ tiêu 42 trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT.
+ Đối với trường hợp hoàn dự án đầu tư: là Chỉ tiêu 30 trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 02/GTGT.
- Số tài khoản, tên ngân hàng nhận tiền hoàn thuế.
 
Bước 2: Ký điện tử và gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử
Sau khi hoàn tất các thông tin, các bạn thực hiện kiểm tra, rà soát trước khi ký nộp.
 
Bước 3: Nhận Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử
 
Các bạn chờ 5-15’ để nhận thông báo tiếp nhận hồ sơ.
 
Bước 4: Nhận Thông báo về việc xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế
a) Trường hợp hồ sơ hoàn thuế điện tử đã đầy đủ, đúng thủ tục: Các bạn nhận Thông báo về việc xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan Thuế. Thời gian giải quyết và trả kết quả được ghi trong thông báo này.
 
b) Trường hợp hồ sơ hoàn thuế điện tử chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục: Các bạn nhận Thông báo về việc hồ sơ chưa đủ thủ tục qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan Thuế.
 
Các bạn lập và gửi lại hồ sơ đề nghị hoàn thuế cho cơ quan Thuế theo đúng quy định để được tiếp nhận và giải quyết hoàn thuế.
 
c) Trường hợp không lập và gửi được hồ sơ hoàn thuế điện tử: Các bạn liên hệ với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan Thuế hoặc qua đường bưu chính.
 
Bước 5: Giải trình, bổ sung thông tin tài liệu theo Thông báo của cơ quan thuế
Trường hợp hồ sơ hoàn thuế có thông tin chưa đúng như số thuế chưa đủ điều kiện được hoàn thuế, còn thiếu thông tin cần giải trình, bổ sung tài liệu, các bạn căn cứ Thông báo giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu của cơ quan Thuế để thực hiện gửi văn bản giải trình, tài liệu bổ sung trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
 
Trường hợp hết thời hạn theo thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế mà các bạn không giải trình, bổ sung thông tin tài liệu theo thông báo của cơ quan thuế hoặc không giải trình, bổ sung để chứng minh được số thuế đã khai là đúng thì cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ hoàn thuế của các bạn sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.
 
Trường hợp không gửi được văn bản giải trình, tài liệu bổ sung trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, các bạn liên hệ với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan Thuế hoặc qua đường bưu chính
 
Nếu quý doanh nghiệp chưa biết làm thủ tục hoàn thuế GTGT

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn