dịch vụ kế toán giá rẻ


 Phân bổ chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê
 
1. Chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê được phân bổ vào chi phí được trừ
Khoản 2.16, Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:
 
“2.16. Phần chi phí thuê tài sản cố định vượt quá mức phân bổ theo số năm mà bên đi thuê trả tiền trước.
 
 
Đối với chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê mà trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 03 năm.”
 
Căn cứ quy định trên :
 
Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng thuê nhà xưởng hoạt động , nếu trong hợp đồng thuê có quy định doanh nghiệp có trách nhiệm sửa chữa và cải tạo tài sản trong thời gian thuê thì Công ty được phép sửa chữa và phân bổ dần chi phí sửa chữa tài sản vào chi phí được trừ nhưng thời gian tối đa không quá 03 năm.
Trường hợp doanh nghiệp sửa chữa trước khi thuê tài sản, thời gian thuê kéo dài hơn 3 năm, thì doanh nghiệp cũng chỉ phân bổ vào chi phí được trừ trong 3 năm đầu, khi mới thuê
Trường hợp doanh nghiệp sửa chữa trước khi thuê tài sản, thời gian thuê dưới 3 năm, thì phân bổ toàn bộ chi phí sửa chữa vào chi phí được trừ theo số năm thuê tài sản
 
2. Hồ sơ thuê tài sản để được tính chi phí sửa chữa vào chi phí được trừ
Để được tính chi phí sửa chữa vào chi phí được trừ, hồ sơ thuê tài sản bao gồm :
 
Hợp đồng thuê tài sản, trong đó nêu rõ việc bên đi thuê được phép sửa chữa, và phải chịu chi phí này
Hóa đơn GTGT, hoặc chứng từ xác nhận sửa chữa
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với những hóa đơn có giá trị trên 20 triệu
Lưu ý : Những hóa đơn sửa chữa tài sản này, bên đi thuê không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn