Hiện nay, vẫn con 1 số đơn vị vẫn nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn vậy theo quy định tại thông tư 10/2014 và 176/2016 của BTC thì mức phạt nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là bao nhiêu

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chậm bị phạt thế nào

Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn

Tùy thuộc vào điều kiện và quy định riêng cho mỗi doanh nghiệp, thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn sẽ được phân loại theo quý hoặc tháng.

- Doanh nghiệp thuộc diện nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý:

Đối tượng: những Doanh nghiệp còn lại không thuộc loại rủi ro cao về thuế

- Doanh nghiệp thuộc diện nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng

Đối tượng: những Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế

(Có quy định tại TT 119/2014/TT-BTC ở Điều 5 Khoản 4. Sửa đổi khổ thứ 2 Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn: chậm nhất vào 20 tháng sau

Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn: chậm nhất vào ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.Hành vi chậm nộp, không nộp bị phạt như thế nào

Theo quy định tại điều 13 Thông tư 10/2014 và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 điều 1 Thông tư 176/2016 như sau:

Phạt cảnh cáo đối với trường hợp nộp chậm từ 1 đến 10 ngày

Phạt tiền là từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với trường hợp nộp chậm từ 10 đến 20 ngày mức .

Phạt tiền từ 4.000.000 – 8.000.000 đồng đối với trường hợp nộp chậm trên 20 ngày(Đây được coi là hành vi không nộp báo cáo )

Trường hợp lập sau hoặc lập không đầy đủ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Nếu DN lập lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng và nộp thay thế trong thời hạn trước khi cơ quan thuế có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở ⇒ không bị phạt.

Nếu DN lập lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng và nộp thay thế sau khi đã có Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở tại trụ sở ⇒ bị phạt. Mức phạt từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn