ỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------------------------------------------

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

(Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế: Quý.... Năm …....

[02] Lần đầu ¨                [03] Bổ sung lần thứ ¨

¨ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế ..................................................................................................

               [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ:  .......................................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] tỉnh/thành phố: ......................................................

[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................................

 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có) :.........................................................................................

               [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ:  .......................................................................................................................

[15] Quận/huyện: ............................. [16] Tỉnh/Thành phố: .........................................

[17] Điện thoại: .................................[18] Fax: .................... [19] Email: ......................

[20] Hợp đồng đại lý: số ……………..ngày……………………………………….     

      Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã số         Số tiền

1

 

Doanh thu phát sinh trong kỳ

[21]

 

 

a

Doanh thu theo thuế suất chung

[22]

 

 

b

Doanh thu của dự án theo thuế suất ưu đãi

[23]

 

2

 

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%)

[24]

 

3

 

Thuế suất

 

 

 

a

Thuế suất chung (%)

[25]

 

 

b

Thuế suất ưu đãi (%) 

[26]

 

4

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ ([27]= [28]+[29])

[27]

 

 

a

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất chung ([28]=[22]x[24] x [25])

[28]

 

 

b

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất ưu đãi ([29]= [23]x[24]x[26])

[29]

 

5

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm

[30]

 

6

 

Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([31]= [27]–[30])

[31]

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./. 

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:..........

                       Ngày......... tháng........... năm..........

    NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                          Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

Xem thêm: thành lập doanh nghiệp tại hoàng mai  && thành lập công ty tại nguyễn chí thanh

Ghi chú:

- [30] Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng. 

Nhận làm dịch vụ báo cáo tài chính uy tín giá rẻ chuyên nghiệp

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn