Mẫu bổ nhiệm giám đốc năm 2020 là mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ giám đốc áp dụng cho các công ty cổ phần

Mẫu bổ nhiệm giám đốc năm 2020

 

 

CÔNG TY ………..

…..***…..

Số: …/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***.....

Hà Nội, ngày ....... tháng ........ năm 20...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN MINH VIỆT

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty./.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN MINH VIỆT

 

 • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ...........
 • Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ..............
 • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
 • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều1: Nay bổ nhiệm:

Ông (bà):                  .............             Ngày Sinh: .............

Giới tính:                .............                                     Dân tộc: ........            Quốc tịch: .....

Chỗ ở hiện tại: ..............Hộ khẩu thường trú: ................

CMND số : ……….

Ngày cấp: ……….

Nơi cấp: ……

Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần ………..

 

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:                 

Giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty và theo luật hiện hành.

 1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:
 • Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị;
 • Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các   chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 • Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;
 • Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;
 • Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;
 • Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
 1. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
 • Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;
 • Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết; không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý; phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

Điều 3: Ông : …………….. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

            Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Lưu VP

 

Xem thêm: Mẫu nội quy phòng kế toán

 

 

T/m HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn