TÊN CÔNG TY

--------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

........., ngày ....tháng .....năm .....

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

 

Họ và tên:                                                     Chức vụ:                                           Bộ phận công tác:

Thời gian thực hiện: Tuần: Thứ 1+2; Thứ 3+4                   Tháng:……  Năm: 2011

TT

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM

(NẾU CÓ)

ĐÁNH GIÁ CỦA

 PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

1

 

 

01/6/2011

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ghi chú: File mẫu báo cáo đã gửi vào email của các bộ phận.

 

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

NGƯỜI BÁO CÁO

 

 

 

Xem thêm: thành lập công ty tại hà đông &&& thành lập doanh nghiệp tại cầu giấy

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn