Mẫu quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp khi làm hồ sơ đăng ký thang bảng lương gửi lên gửi Phòng lao động thương binh và xã hội.

 
 

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI
---------------------
SỐ: 01 QĐ/KTTU-2015
V/v: Ban hành hệ thống thang

bảng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o------

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2015

                                                                                       

GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI

 
          Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101368963 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 10 tháng 02 năm 2014.
          Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.
          Căn cứ Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp.
 

Xem thêm: thành lập công ty tại hà đông &&& thành lập doanh nghiệp tại cầu giấy

QUYẾT ĐỊNH

 
Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI
Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2015
Điều 3: Các phòng ban Công ty và Các cơ quan chức năng có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy định này.
 

Nơi nhận:                                              

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI

+Như kính gửi

(GĐ Ký tên và đóng dấu)

+Lưu VT

 

Nhận làm dịch vụ báo cáo tài chính uy tín giá rẻ chuyên nghiệp

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào