dịch vụ kế toán giá rẻ

TÊN CÔNG TY

--------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

........., ngày ....tháng .....năm .....

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

 

Họ và tên:                                                     Chức vụ:                                           Bộ phận công tác:

Thời gian thực hiện: Tuần: Thứ 1+2; Thứ 3+4                   Tháng:……  Năm: 2011

TT

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM

(NẾU CÓ)

ĐÁNH GIÁ CỦA

 PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

1

 

 

01/6/2011

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ghi chú: File mẫu báo cáo đã gửi vào email của các bộ phận.

 

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

NGƯỜI BÁO CÁO

 

 

 

 

Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn