dịch vụ kế toán giá rẻĐể tính giá nhập kho nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ kế toán cần hiểu nguyên tắc và cách tính, Bài viêt dưới đây xin chia sẻ đến các bạn Cách tính giá nhập kho nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ mới nhất

Nguyên tắc .

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 133/2016/TT-BTC thì: Hàng tồn kho của DN là những tài sản được mua vào để sản xuất hoặc bán trong kỳ SXKD bình thường, gồm: Hàng mua đang đi trên đường; Nguyên liệu, vật liệu; Công cụ, dụng cụ; Sản phẩm dở dang; Thành phẩm; Hàng hóa; Hàng gửi bán.

Cũng theo thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 133/2016/TT-BTC thì: Khi xác định giá gốc của hàng tồn kho phải theo quy định của chuẩn mục kế toán “Hàng tồn kho” (chuẩn mực số 2).

Vậy chúng ta hiểu rằng khi tính giá nhập kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ phải được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc (giá thực tế) quy định trong chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho” (chuẩn mực số 2).

tính giá nhập kho nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ

Hướng dẫn tính giá nhập kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ trong các trường hợp cụ thể được tính như sau:

a.Trường hợp mua ngoài cách Tính giá nhập kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ như sau:

Giá nhập kho (Giá gốc) của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua ngoài, bao gồm: Giá mua ghi trên hóa đơn, các khoản thuế không được hoàn lại (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT hàng nhập khẩu không được khấu trừ, thuế bảo vệ môi trường phải nộp (nếu có)), chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm,… từ nơi mua về đến kho của doanh nghiệp, công tác phí của cán bộ thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc thu mua và số hao hụt tự nhiên trong định mức (nếu có).

Lưu ý một số trường hợp:

Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ thì giá trị của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua vào được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT.

Nếu thuế GTGT hàng nhập khẩu không được khấu trừ thì giá trị của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua vào bao gồm cả thuế GTGT.

Đối với nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua bằng ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại hướng dẫn phương pháp kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái).

b. Đối với trường hợp tự chế biến

Giá nhập kho (Giá gốc) của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ trong trường hợp tự chế biến, bao gồm: Giá thực tế của nguyên liệu xuất chế biến và chi phí chế biến.

c. Đối với trường hợp thuê ngoài gia công chế biến.

Giá nhập kho (Giá gốc) của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ trong trường thuê ngoài gia công chế biến, bao gồm: Giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công chế biến cộng (+) chi phí vận chuyển vật liệu đến nơi chế biến và từ nơi chế biến về doanh nghiệp, tiền thuê ngoài gia công chế biến.

d. Đối với trường hợp nhận góp vốn liên doanh, cổ phần.

Giá nhập kho (Giá gốc) của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhận góp vốn liên doanh, cổ phần: Là giá trị được các bên tham gia góp vốn liên doanh thống nhất đánh giá chấp thuận.

e. Đối với trường hợp được tặng, thưởng:

Giá nhập kho (Giá gốc) của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ được tặng, thưởng: Là giá trị thị trường tương đương cộng (+) với chi phí liên quan đến việc tiếp nhận (nếu có).

f. Giá gốc của phế liệu thu hồi:

Giá trị ghi sổ của phế liệu là giá ước tính có thể sử dụng được hay giá trị thu hồi tối thiểu.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn