dịch vụ kế toán giá rẻHướng dẫn doanh nghiệp kết chuyển lỗ trong báo cáo tài chính theo quy định mới nhất tại điều 9 xác định lỗ và chuyển lỗ, thông tư 78/2014/TT-BTC

Doanh nghiệp được kết chuyển lỗ ra sao?

Trong hoạt động của doanh nghiệp có thể lãi hoặc lỗ và kế toán phải tính 2 khoản đó – đối với các doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng, theo quý. Lãi thì chúng ta phải nộp thuế TNDN

Trường hợp các năm trước lỗ thì chúng ta có được chuyển lỗ không, và chuyển như thế nào, vào khi nào?

Tại điều 9 thông tư 78/2014 quy định rõ :”

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển  từ các năm  trước chuyển sang.

Doanh nghiệp sau khi quyết toán  thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ  và liên tục số lỗ vào thu nhập ( thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế ) của những năm tiếp theo .Thời gian chuyển lỗ tình liên tục  không quá 5 năm ,kể từ năm  tiếp sau năm phát sinh lỗ .

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ  vào thu nhập  cảu các quý của năm sau  khi lập tờ khai  tạm nộp quý  và chuyển  chính  thức  vào năm  sau  khi  lập  tờ khai  quyết toán năm

Doanh nghiệp  có số lỗ  giữa các quý  trong cùng một năm tài chính  thì được bù trừ số lỗ của quý trước và các quý tiếp theo  của năm tài chính đó .Khi quyết toán  thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ  của cả năm đó  và chuyển toàn bộ  và liên tục  số lỗ vào thu nhập doanh nghiệp chịu thuế  của những năm sau  năm phát sinh lỗ theo quy định trên

Doanh nghiệp tự  xác định số lỗ được trừ vào  thu nhập theo nguyên tắc chuyển lỗ nêu trên .Trường hợp  trong thời gian chuyển lỗ  có phát sinh tiếp  số lỗ thì số lỗ phát sinh này  (Không bao gồm số lỗ năm trước chuyên sang ) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ  liên tục không quá 5 năm  kê từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ

Trường hợp cơ quan  có thẩm quyền  kiểm tra , thanh tra quyết toán  thuế TNDN xác định số lỗ doanh nghiệp  khác so với doanh nghiệp xác định  thì số lỗ được chuyển theo kết luận của cơ quan  kiểm tra ,thanh tra  nhưng đảm bảo  đảm bảo chuyển lỗ liên tục, không quá 5 năm , kể từ năm  tiếp sau  năm phát sinh lỗ theo quy định .

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau phát sinh lỗ chưa kết chuyển hết thì cũng không được chuyển lỗ sang các năm tiếp theo .”

=> Như vậy theo thông tư trên thì các trường hợp mà doanh nghiệp được chuyên lỗ trong các trường hợp .

  • Năm tài chính lãi và lỗ các năm trước chưa quá 5 năm .
  • Năm tài chính lãi và năm trước lỗ :
  • Năm tài chính lãi và năm trước đã quyết toán và được cơ quan có thẩm quyền xác định số lỗ (Lấy số của cơ quan kiểm tra nếu số khác với doanh nghiệp ).
  • Đối với các trường hợp quý hoặc tháng trong năm tài chính thì lũy kế theo nguyên tắc chuyển lỗ như năm

Chú ý: Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm tính từ khi phát sinh lỗ.

Cách lập tờ khai kết chuyển mẫu 03-2A/TNDN (trường hợp không kết chuyển lỗ)

Phương pháp làm quyết toán thuế TNDN trên HTKK.

Bước 1: Bản tải HTKK cài về máy tính

Bước 2: Mở HTKK có mã số thuế doanh nghiệp bạn đã khai báo

Bước 3: Vào phẩn thuế Thu nhập doanh nghiệp chọn  :Quyết toán TNDN Năm  mẫu 03/TNDN.

Bước 4:Chọn năm  năm tài chính và các phụ lục 03-1A/TNDN .

Bước 5: Vào phụ lục 03-1A/TNDN  :Nhìn vào bảng cân đối phát sinh gõ các chỉ tiêu

  • Chỉ tiêu 01:Doanh thu.
  • Chỉ tiểu 08 :Doành  thu hoạt động tài chính
  • Chỉ tiểu 10 :Gìa vốn
  • Chỉ tiêu 12 :Thu nhập doanh nghiệp
  • Còn các chỉ tiêu khác (nếu có)

Bước 6:Sau đo phẩn mềm tự nhảy ra lãi chúng tâ bấ m vào ghi ,Số lãi tự nhảy sang chit tiêu  A1 Trên tờ khai.

Bước 7:Gõ lại  số lãi chỉ tiểu B13

Bước 8:((Hiện h thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%) Thì bạn gõ bào dòng  C8(Gõ đúng số lãi ở chỉ tiêu A1)

Bước 9: Gõ số thuế tạm tính vào E1

Bước 10:Ghi thành công và kết suất XML

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn