dịch vụ kế toán giá rẻĐiều kiện doanh nghệp được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là gì? Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

1. Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa

Căn cứ Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, quy định:

Tại Điều 2 quy định về đối tường chịu thuế:

Đối tượng chịu thuế tiêu thự đặc biệt đối với hàng hóa quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt là các sản phẩm hàng hóa hoàn chỉnh, không bao gồm bộ linh kiện đế lắp ráp các hàng hóa này.”

+ Tại Điều 7 quy định về khấu trừ thuế:

Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

2. Người nộp thuê tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc bỉệt nhập khấu (trừ xăng các loại) đươc khấu trừ số thuế tiêu thụ đăc biệt đã nộp ở khâu nhâp khẩu khỉ xác định số thuế tiêu thụ đăc biệt phải nộp bản ra trong nước, số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với so thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán ra. Đỏi với so thuế tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chỉ phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Viêc khấu trừ tiền thuế TTĐB đươc thưc hiện khi kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt…”

– Tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT- BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, quy định:

Điều kiện khẩu trừ thuế TTĐB được quy định như sau:

– Đối với trường hợp nhập khấu nguyên liệu chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB vả trường hợp nhập khau hàng hóa chịu thuế TTĐB thì chứng từ đê làm căn cứ khấu trừ thuế TTĐB là chứng từ nộp thuế TTĐB khâu nhập khẩu…

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn