dịch vụ kế toán giá rẻChi phí công tác có tính thuế TNCN không ? Và chi phí nào được trừ khi tính thuế TNDN

Chi phí công tác có tính thuế TNCN không được quy định tại:

+ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

+ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP

+ Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015

+ Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Chi phí công tác có tính thuế TNCN không

– Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

…đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền ỉưomg, tiền công do ngươi sử dụng lao dộng trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thưc:

…đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phỉ, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoản chỉ không tính vào thu nhập chịu thuế đỗi với một sổ trường hợp như sau:

.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tể chức kinh doanh, các văn phòng đạỉ diện: mức khoán chi áp dụng phủ hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. ”

– Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp nghị định số 12/2015/NĐ- CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

” Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2.9. Chỉ phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động. Chi phụ cấp cho người lao động đì công tác, chi phỉ đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tỉnh vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoản tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đĩ công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chỉnh hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tỉnh vào chi phỉ được trừ khoản chi khoản nền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có các văn bản quy định về các khoản chi cho người lao động được quy định trong các văn bản lưu hành nội bộ công ty như quy chế tài chính, quy chế nội bộ,…. và các khoản chi đáp ứng đầy đủ các quy định về chứng từ thì khoản chi đó đối với người lao động được miễn thuế TNCN và đối với doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN.

Các khoản công tác phí được tính thuế TNDN

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có quy định về mức phụ cấp công tác phí cho người lao động như sau

Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất.

– Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.

– Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.

Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển. Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.

Theo đó, Mức công tác phí cho người lao động sẽ không bị khống chế. Tuy nhiên, Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện được tính chi phí hợp lý của luật thuế TNDN về các khoản chi phí này như: Có hóa đơn chứng từ hợp pháp, thanh toán qua ngân hàng đối với các khoản 20 triệu (Có thể dùng tài khoản cá nhân để thanh toán cũng được coi như là thanh toán không dùng tiền mặt) và các quy định về công tác phí và thanh toán được nêu trong Quy chế tài chính của doanh nghiệp

Ngoài ra, để có thể chắc chắn khoản chi phí này, Doanh nghiệp cần bổ sung các giấy tờ sau trong bộ hồ sơ công tác phí. Hồ sơ thanh toán Công tác phí

Quyết định cử đi công tác (giấy điều động đi công tác): Nêu rõ cán bộ được cử đi, nội dung, thời gian, phương tiện.

Giấy đi đường có xác nhận của Doanh nghiệp cử đi công tác (ngày đi, ngày về) và nơi được cử đến công tác (ngày đến, ngày đi) hoặc xác nhận của nhà khách nơi lưu trú.

Các chứng từ, hóa đơn trong quá trình đi lại: Có thể là vé máy bay, vé tàu xe, hóa đơn phòng nghỉ, hóa đơn taxi,….

Xem thêm bài: Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2020

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dịch vụ làm báo cáo tài chính

⇒ Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán

Dịch vụ kế toán thuế tại Bắc Ninh

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn