Hướng dẫn cách xử lý chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên và hướng dẫn tính thuế tncn, tndn chi phí mua bảo hiểm nhân thọ

Về thuế Thu nhập cá nhân:

1 Nghĩa vụ thuế 
Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ là khoản tiền chịu thuế TNCN 
"(Theo tiết đ.2 điểm đ khoản 2 Điều 2 của thông tư 111/2013/TT-BCT 
và được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC)" 
2 Đối tượng phải khấu trừ, tính thuế TNCN (Theo điều 14 của thông tư 92/2015/TT-BTC)
2.1 Nếu của doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam 
thì: 
Khi DN mua: người lao động chưa phải tính vào thu nhập chịu thuế 
(Người sử dụng lao động (Doanh nghiệp) chưa khấu trừ thuế 
"Đến thời điểm đáo hạn hợp đồng: doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế theo tỷ lệ 10%
 trên khoản tiền phí tích lũy tương ứng với phần người sử dụng lao động mua cho người lao động." 
(Trường hợp khoản phí tích lũy được trả nhiều lần thì tiền thuế được khấu trừ theo tỷ lệ 10% tương ứng với từng lần trả tiền phí tích lũy.) 
 
2.2 "Nếu mua của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam nhưng được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam" 
thì: 
"Người sử dụng lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% 
trên khoản tiền phí bảo hiểm đã mua hoặc đóng góp trước khi trả lương cho người lao động." 
 
Về thuế thu nhập doanh nghiệp:
Ngày 15/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP điều chỉnh một số quy định về thuế GTGT và thuế TNDN tại Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP.
Nghị định 146/2017/NĐ-CP đã bổ sung "bảo hiểm nhân thọ" vào mức bị khống chế:
“o) Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động".
Ngoài ra, Nghị định 146/2017/NĐ-CP cũng tái khẳng định phần chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức tại khoản này phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau:
- Hợp đồng lao động;
- Thỏa ước lao động tập thể;
- Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
- Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
Nghị định 146/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.
Trước ngày 01/02/2018: Thực hiện theo
- Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:
“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: ...
2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:...
b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”.
 
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp năm 2015, doanh nghiệp có khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động thì:
Nếu khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ nêu tại tiết b điểm 2.6 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
 
Nhận làm dịch vụ báo cáo tài chính uy tín giá rẻ chuyên nghiệp 
Hotline: 0988043053

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn