Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2016 theo quy định tại điều 21 TT 92/2015/TT-BTC:
 
3,1. Cá nhân có thu nhập từ tiền công, lương ủy quyền cho cá nhân, tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các TH sau:
 
- CN chỉ có 1 thu nhập từ tiền công lương, ký HĐLĐ trên 03 tháng tại 1 tổ chức, cá nhân trả thu nhập đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, gồm cả TH không làm việc đủ 12 tháng trong 1 năm.
 
- CN có thu nhập từ tiền công lương ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân và thực tế đang làm việc tại nơi đó vào thời điểm QTT, gồm cả TH không làm việc đủ 12 tháng trong 1 năm. Đồng thời có thu nhập vãng lai nơi khác bình quân không tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có y/c QTT với phần thu nhập này.
 
- CN là NLĐ được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong TH tổ chức cũ thực hiện chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chuyển đổi DN. Cuối năm nếu NLĐ có ủy quyền QTT thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho NLĐ nếu có để làm căn cứ tổng hợp số thuế, thu nhập và QTT thay cho NLĐ.
 
- CN, TC trả thu nhập chỉ được thực hiện QTT thay cho CN đối với phần thu nhập từ tiền công lương mà CN nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Nếu tổ chức chi trả sau khi thực hiện chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi DN và thực hiện QTT theo ủy quyền của NLD được điều chuyển từ tổ chức cũ sang thì tổ chức mới có trách nhiệm QTT đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ trả.
 
3,2. Những trường hợp không được ủy quyền QTT:
 
- CN đảm bảo điều kiện ủy quyền cho CN, tổ chức trả thu nhập QTT theo hướng dẫn tại 3.1 nêu trên nhưng đã được CN, tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không được ủy quyền QTT cho CN, tổ chức trả thu nhập (Trừ khi CN, tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho CN)
 
- CN có thu nhập từ tiền công lương không đảm bảo ĐK được ủy quyền cho CN, tổ chức trả thu nhập QTT theo hướng dẫn tại 3.1 nêu trên, nhưng thuộc diện phải QTT TNCN theo quy định thì trực tiếp QTT với CQT tên toàn bộ thu nhập phát sinh trong năm chi tiết một số trường hợp không ủy quyền QTT TNCN sau:
 
+ CN chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi) thì CN không ủy quyền quyết toán.
 
+ CN có thu nhập từ tiền lương công ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên tại 1 đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế (gồm cả chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ thì CN không ủy quyền QTT)
 
3,3. Nếu điều chỉnh sau khi đã ủy quyền QTT:
 
- CN sau khi đã ủy quyền QTT, CN-tổ chức trả thu nhập đã thực hiện QTT thay cho CN, nếu phát hiện CN thuộc diện trực tiếp QTT với CQT thì CN-tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại QTT TNCN, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho CN theo quyết toán và viết vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung như sau: “Công ty ... đã QTT TNCN thay cho ông/bà ... (theo ủy quyền) tại dòng (tố thú tự) ... của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN” để CN trực tiêp QTT với CQT.
 
Chú ý: Trường hợp CN ủy quyền QTT TNCN cho doanh nghiệp thì phải có giấy ủy quyền mẫu 02/UQ-QTT-TNCN (kèm theo TT 92) và khi lập tờ khai QTT TNCN 05/KK bên PL 05-1BK thì tích vào ô “Cá nhân ủy quyền QTT thay”.
 
Thao khảo thêm: Theo TT 92 quy định
 
“a.3 CN-tổ chức trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương công có trách nhiệm QTT TNCN và QTT TNCN thay cho CN có ủy quyền không phân biết có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế”
 
- Nếu CN-tổ chức không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai QTT TNCN.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn