dịch vụ kế toán giá rẻ


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2015 có gì mới ?
Áp dụng từ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI 2015 THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT/BTC chúng ta cần lưu ý một số điểm mới trong bẳng cân đối kế toán như sau:
 
Bổ sung thêm Bảng cân đối kế toán áp dụng cho DN KHÔNG ĐÁP ỨNG GIẢ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC (DN tạm ngưng hoạt động, giải thể…)
 
Bổ sung thêm chỉ tiêu:
– IV. Tài sản dở dang dài hạn:
1.Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn: các dự án treo, mọc cỏ xanh lâu nay sẽ phải liệt kê vào mục này.—> chỉ tiêu mới
– Vốn chủ sở hữu:
11. LNST chưa phân phối: tách chi tiết thành 2 chỉ tiêu
 
    LNST chưa phân phối luỹ kế đến cuối kỳ trước.—> chỉ tiêu mới
    LNST chưa phân phối kỳ này.—> chỉ tiêu mới
 
 
bảng cân đối kế toán
 
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIÁN TIẾP: bổ sung thêm/chỉnh sửa 1 số chỉ tiêu:
 
I.Lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh
 
    Lãi, lỗ chênh lệch TGHĐ do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (trước đây là Lãi, lỗ chênh lệch TGHĐ chưa thực hiện)
    Các điều chỉnh khác—> chỉ tiêu mới
    Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh—> chỉ tiêu mới
Nhận làm dịch vụ báo cáo tài chínhdịch vụ hoàn thuế gtgt giá rẻ cho doanh nghiệp
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn