Bài tập tính giá thành sản phẩm mới và hay có đáp án chi tiết

Trong tháng 5/2014 Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như sau:

 1. Xuất kho nguyên vật liệu A dùng trực tiếp sản xuất:bài tập tính giá thành sản phẩm

20.000 kg X 2.500vnđ/kg = 50.000.000.

 2. Trả lương cho cán bộ công nhân viên trong tháng 5/2014:

- Bộ phận quản lý phân xưởng: 2.000.000

- Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm: 5.000.000

- Bộ phận bán hàng: 6.000.000

- Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 10.000.000

 3. Trích các khoản lương như: BHYT, BHXH, BHTN, KPCD:

- Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2014 là: 24% (Trong đó: BHXH : 18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, KPCD: 2%) (Đây là phần DN phải chịu)

- Người lao động phải chịu: 10,5% (Trong đó: BHXH : 8%, BHYT: 1,5%, BHTN: 1%)

 4. Khấu hao TSCĐ ở phân xưởng sản xuất 30.000.000,

- Khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp 9.000.000,

- Khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng 6.000.000 .

- Cuối kì hoàn thành nhập kho 1.000 sp A và có 45 sp dở dang.

 5. Xuất kho sp bán trực tiếp giá bán chưa thuế 10% là: 250.000.000. giá vốn 143.200.000. doanh nghiệp đã thu tiền mặt đầy đủ sau khi trừ 1% chiết khấu thanh toán cho ngươì mua.

 Yêu cầu:

Bài giải mẫu bài tập kế toán tính giá thành sản phẩm trên

 Hướng dẫn cách tính và hạch toán như sau:

1. Xuất kho nguyên vật liệu A:

Nợ TK - 621: 50.000.000.

            Có TK - 152: 50.000.000.

 

2. Trả lương cho cán bộ công nhân viên:

Nợ TK – 622 : 5.000.000

Nợ TK – 627 : 2.000.000

Nợ TK - 641: 6.000.000

Nợ TK - 642 : 10.000.000

            Có TK - 334: 23.000.000

 

3. Các khoản trích theo lương:

Nợ TK - 622: (5.000.000 x 24%) = 1.200.000

Nợ TK - 627: (2.000.000 x 24%) = 480.000

Nợ TK - 641: (6.000.000 x 24%) = 1.440.000

Nợ TK - 642: (10.000.000 x 24%) = 2.400.000

Nợ TK – 334 : (23.000.000 x 10,5%) = 2.415.000

 

            Có TK – 3382 : (23.000.000 x 2%) = 460.000

            Có TK – 3383 : (23.000.000 x 26%) = 5.980.000

            Có TK – 3384 : (23.000.000 x 4,5%) = 1.035.000

            Có TK – 3389 : (23.000.000 x 2%) = 460.000

 

4. Hạch toán trích khấu hao TSCĐ:

Nợ TK – 627 : 30.000.000

Nợ TK – 641 : 6.000.000

Nợ TK – 642 : 9.000.000

            Có TK – 214 : 45.000.000

 

Tập hợp chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ:

Nợ TK – 154 : (50.000.00 + 6.200.000 + 32.480.000) = 88.680.000

            Có Tk - 621: 50.000.000.

            Có TK – 622 : (5.000.000 + 1.200.000) = 6.200.000

            Có TK - 627: (2.000.000 + 480.000 + 30.000.000) = 32.480.000

 

- Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ = (88.680.000 x 45)/(1.000 + 45) = 3.818.755

- Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = 88.680.000 - 3.818.755 = 84.861.245

- Giá thành đơn vị sản xuất sản phẩm = 84.861.245/1.000 = 84.861

 

- Hạch toán thành phẩm A:

Nợ TK – 155 : 84.861.245

            Có TK – 154 : 84.861.245

 

5. Khi xuất kho:

Nợ TK 632:143.200.000

            Có TK 155: 143.200.000

 

Nợ TK – 1111 : (250.000.000 + 25.000.000) - 2.750.000 = 272.250.000

Nợ TK – 635 : (275.000.000 x 1%) = 2.750.000

            Có TK – 511 : 250.000.000

            Có TK – 3331 :25.000.000

Xem thêm: dịch vụ thành lập doanh nghiệp cấp tốc  &&  dịch vụ thành lập công ty tại đan phượng

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn